Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie

 Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 Regulamin przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 Regulamin zasad finansowania, budowy, przydziału i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie

Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntów przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, garaży oraz dróg dojazdowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12

  Aneks nr 1 do Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntów ...
  Aneks nr 2 do Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntów ...

Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntów przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, garaży oraz dróg dojazdowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12 - tekst ujednolicony , zawiera zmiany wynikające z Uchwał Rady Nadzorczej wprowadzających aneks nr 1 z 18.05.2018 r. i aneks nr 2 z 19.10.2021 r.

 Regulamin zasad montażu, eksploatacji - użytkowania i rozliczeń indywidualnych wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach
 SM "Wspólnota"

     Aneks do regulaminu zasad montażu ...

     Uchwała RN w sprawie ponoszenia kosztów korespondencji przez użytkowników lokali zarządzanych przez SM "Wspólnota"

     Uchwała RN w sprawie zawieszenia stosowania postanowień regulaminu zasada montażu ... wodomierzy

     Uchwała RN w sprawie zmiany regulaminu zasad montażu ... wodomierzy

     Uchwała RN w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów wody

 Regulamin dot. zasad prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniach

Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwatoryjnych w obrębie budynków i wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie

     Aneks do regulaminu podziału obowiązków ...

Regulamin porządku domowego i współżycia społecznego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”

Regulamin podziału pożytku i innych przychodów pochodzących z części wspólnych nieruchomości i z własnej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie

Regulamin w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie

Regulamin rozliczania kosztów i opłat za ciepło w okresie rozliczeniowym 2022/2023

Regulamin rozliczania kosztów i opłat za ciepło

    Aneks do regulaminu rozliczania kosztów i opłat za ciepło

    Aneks do regulaminu rozliczania kosztów i opłat za ciepło

    Uchwała RN w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów i opłat za ciepło

 Cennik - usługi serwisowe

 

 

 

Spółdzielnia działa na podstawie m.in. następujących przepisów prawnych:

 

Ustawa z dnia 15.12.2000 - O spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2001 nr 4 poz.27)

Ustawa z dnia 16.09.1982 - Prawo spółdzielcze (Dz.U.1982 nr 30 poz.210)

Ustawa z dnia 21.06.2001 - O dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2001 nr 71 poz.734)

Ustawa z dnia 21.06.2001 - O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2001 nr 71 poz.733)

Ustawa z dnia 24.06.1994 - O własności lokali (Dz.U.1994 nr 85 poz.388)

Ustawa z dnia 21.08.1997 - O gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 nr 115 poz.741)

Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414)

Ustawa z dnia 29.09.1994 - O rachunkowości (Dz.U.1994 nr 121 poz.591)

Ustawa z dnia 11.03.2004 - O podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 nr 54 poz.535)

Ustawa z dnia 26.07.1991 - O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 nr 80 poz.350)

Ustawa z dnia 15.02.1992 - O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.1992 nr 21 poz.86)

Ustawa z dnia 12.01.1991 - O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.1991 nr 9 poz.31)

Ustawa z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997 nr 137 poz.926)

Ustawa z dnia 14.06.1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.1960 nr 30 poz.168)

Ustawa z dnia 10.09.1999 - Kodeks karny skarbowy (Dz.U.1999 nr 83 poz.930)

Ustawa z dnia 23.04.1964 - Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93)

Ustawa z dnia 17.11.1964 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296)

Ustawa z dnia 26.06.1974 - Kodeks pracy (Dz.U.1974 nr 24 poz.141)

Ustawa z dnia 05.08.2010 - O ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 nr 182 poz.1228)

Ustawa z dnia 29.08.1997 - O ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883)

Ustawa z dnia 06.07.1982 - O księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.1982 nr 19 poz.147)

Ustawa z dnia 20.08.1997 - O Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997 nr 121 poz.769)

Ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989 nr 30 poz.163)

Ustawa z dnia 27.03.2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 nr 80 poz.717)

Ustawa z dnia 28.07.1983 - O podatku od spadków i darowizn (Dz.U.1983 nr 45 poz.207)

Ustawa z dnia 30.11.1995 - O pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U.2003 nr 119 poz.1115)

Ustawa z dnia 16.04.2004 - O ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz.880)

Ustawa z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 nr 113 poz.759)

Ustawa z dnia 10.04.1997 - Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz.348)

Ustawa z dnia 07.06.2001 - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001 nr 72 poz.747)

Ustawa z dnia 27.04.2001 - O odpadach (Dz.U.2001 nr 62 poz.628)

Ustawa z dnia 13.10.1998 - O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.1998 nr 137 poz.887)

Ustawa z dnia 27.08.1997 - O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 nr 123 poz.776)

ADM Syberka
ul. Zwycięstwa 12
tel. 32 267 37 71 wew. 15
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur całodobowy (24/7)

Dział Eksploatacji
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel./Fax  32 267 57 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 159
Dział rozliczeń wody wewn. 161
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 140
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 144

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dominika Kopeć
iodo@smwspolnota.pl

KRD

List nominacyjny

Laur Spółdzielczości

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012