Akty prawne

 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie

 Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 Regulamin przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntów

 Regulamin zasad montażu, eksploatacji - użytkowania i rozliczeń indywidualnych wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach SM "Wspólnota"

 Regulamin dot. zasad prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniach

 Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwatoryjnych w obrębie budynków i wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie

 Regulamin porządku domowego i współżycia społecznego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”

 Regulamin podziału pożytku i innych przychodów pochodzących z części wspólnych nieruchomości i z własnej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie

 Regulamin w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie

 Regulamin rozliczania kosztów i opłat za ciepło

 Aneks do regulaminu rozliczania kosztów i opłat za ciepło

 Cennik - usługi serwisowe

 

 

 

Spółdzielnia działa na podstawie m.in. następujących przepisów prawnych:

 

Ustawa z dnia 15.12.2000 - O spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2001 nr 4 poz.27)

Ustawa z dnia 16.09.1982 - Prawo spółdzielcze (Dz.U.1982 nr 30 poz.210)

Ustawa z dnia 21.06.2001 - O dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2001 nr 71 poz.734)

Ustawa z dnia 21.06.2001 - O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2001 nr 71 poz.733)

Ustawa z dnia 24.06.1994 - O własności lokali (Dz.U.1994 nr 85 poz.388)

Ustawa z dnia 21.08.1997 - O gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 nr 115 poz.741)

Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414)

Ustawa z dnia 29.09.1994 - O rachunkowości (Dz.U.1994 nr 121 poz.591)

Ustawa z dnia 11.03.2004 - O podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 nr 54 poz.535)

Ustawa z dnia 26.07.1991 - O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 nr 80 poz.350)

Ustawa z dnia 15.02.1992 - O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.1992 nr 21 poz.86)

Ustawa z dnia 12.01.1991 - O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.1991 nr 9 poz.31)

Ustawa z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997 nr 137 poz.926)

Ustawa z dnia 14.06.1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.1960 nr 30 poz.168)

Ustawa z dnia 10.09.1999 - Kodeks karny skarbowy (Dz.U.1999 nr 83 poz.930)

Ustawa z dnia 23.04.1964 - Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93)

Ustawa z dnia 17.11.1964 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296)

Ustawa z dnia 26.06.1974 - Kodeks pracy (Dz.U.1974 nr 24 poz.141)

Ustawa z dnia 05.08.2010 - O ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 nr 182 poz.1228)

Ustawa z dnia 29.08.1997 - O ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883)

Ustawa z dnia 06.07.1982 - O księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.1982 nr 19 poz.147)

Ustawa z dnia 20.08.1997 - O Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997 nr 121 poz.769)

Ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989 nr 30 poz.163)

Ustawa z dnia 27.03.2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 nr 80 poz.717)

Ustawa z dnia 28.07.1983 - O podatku od spadków i darowizn (Dz.U.1983 nr 45 poz.207)

Ustawa z dnia 30.11.1995 - O pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U.2003 nr 119 poz.1115)

Ustawa z dnia 16.04.2004 - O ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz.880)

Ustawa z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 nr 113 poz.759)

Ustawa z dnia 10.04.1997 - Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz.348)

Ustawa z dnia 07.06.2001 - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001 nr 72 poz.747)

Ustawa z dnia 27.04.2001 - O odpadach (Dz.U.2001 nr 62 poz.628)

Ustawa z dnia 13.10.1998 - O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.1998 nr 137 poz.887)

Ustawa z dnia 27.08.1997 - O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 nr 123 poz.776)