Nabór ofert na wykonawstwo robót remontowo – budowlanych na rok 2021r

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin 
tel. 32 267 57 58, fax. 32 267 54 58

 

 Ogłasza nabór ofert na wykonawstwo robót remontowo – budowlanych na rok 2021 r. w następujących zakresach:

 1. roboty murarsko - tynkarskie,
 2. roboty dekarsko - blacharskie,
 3. prace malarskie,
 4. remonty lub wykonanie nowych chodników, dróg asfaltowych, miejsc postojowych,
 5. remonty instalacji gazowej,
 6. remonty instalacji wod.–kan.,
 7. pomiary i remonty instalacji elektrycznej oraz wymiana słupów i lamp oświetlenia ulicznego,
 8. pomiary i remonty instalacji odgromowej,
 9. roboty posadzkarskie i układanie płytek ceramicznych,
 10. naprawa i wymiana okien w mieszkaniach, klatkach schodowych i piwnicach,
 11. wymiana drzwi wejściowych do budynków,
 12. konserwacja dźwigów osobowych,
 13. remont dźwigów osobowych,
 14. wykonywanie zaleceń kominiarskich (montaż nasad i wkładów kominowych itp.),
 15. prace ślusarskie,
 16. spoinowanie szczelin i złącz między płytowych,
 17. remonty elewacji,
 18. demontaż wraz z utylizacją elementów azbestowych.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin, zwana dalej Zamawiającym
tel. 32 267 57 58, fax. 32 267 54 58.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w celu wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych oraz usług związanych z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości, realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

 1. Wykonawca składający ofertę powinien określić, jakiego zakresu prac ona dotyczy.
 2. Oferta może zawierać oferowaną stawkę roboczogodziny wraz z wyszczególnieniem narzutów oraz cen materiałów np.: (ceny Sekocenbud - cena minimalna lub średnia ewentualnie najwyższa za ostatni kwartał dla województwa śląskiego, wraz z kosztami zakupu lub bez kosztów zakupu).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 42–500 Będzin,
  Zwycięstwa 12, sekretariat pok. nr 3.
 2. Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 15:00 (termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
 3. Wyłonienie Wykonawców prac remontowo – budowlanych na rok 2021 r. nastąpi do 06 kwietnia 2021 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
 2. Dodatkowe informacje w sprawie przygotowania ofert można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji SM „Wspólnota” w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12, tel. 32 267 41 26.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie

 

ADM Syberka
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur w godzinach popołudniowych
i nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58
Fax  32 267 54 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 59
Dział rozliczeń wody wewn. 61
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

Inspektor Ochrony danych Osobowych
Aneta Socha 
iodo@smwspolnota.pl

 

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Laur Spółdzielczości

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012