Informacja administratora danych

1. Administratorem danych osobowych uczestników przetargu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin. Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12 42-500 Będzin, Administracja osiedla Syberka ul. Rewolucjonistów 8a 42-500 Będzin, Administracja osiedla Zamkowe ul. Chrobrego 10 42-500 Będzin, Administracja osiedla Warpie ul. Andersa 10 42-500 Będzin

2. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami, zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o własności lokali, Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych…, Kodeksu Cywilnego, Statutu Spółdzielni oraz regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Dane będą udostępniane pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej usługi związane z dostępem do danych osobowych. Mogą być udostępniane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Nie przewiduje się aby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone.

6. Uczestnikom przetargu służą prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Uczestnicy przetargu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych osoby będą o tym fakcie informowane.

ADM Syberka
ul. Zwycięstwa 12
tel. 32 267 37 71 wew. 15
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur całodobowy (24/7)

Dział Eksploatacji
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel./Fax  32 267 57 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 59
Dział rozliczeń wody wewn. 61
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aneta Socha 
iodo@smwspolnota.pl

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Laur Spółdzielczości

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012