Najem mieszkania

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota" z siedzibą w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12
ogłasza przetarg ofertowy na najem instytucjonalny
lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się na parterze budynku dziesięciopiętrowego przy ul. Skalskiego 10 w Będzinie,
o powierzchni użytkowej 33,11 m2
wyposażonego w: 

  • instalację centralne ogrzewanie,
  • instalację wodno — kanalizacyjną,
  • instalację gazową
  • instalację elektryczną.

Minimalna wysokość miesięcznego czynszu za przedmiotowy lokal wynosi  900,00 zł (słownie: dziewięćset zł). Na powyższą opłatę składają się czynsz i centralne ogrzewanie.

Oprócz czynszu, o którym mowa powyżej, pozostałe opłaty z wyłączeniem opiaty za energię elektryczną Najemca obowiązany będzie uiszczać Spółdzielni, według niżej podanego sposobu: 

  1. zużycie gazu rozliczane będzie przez Spółdzielnię w stosunku miesięcznym, na podstawie dokonywanych odczytów urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w lokalu mieszkalnym.
  2. wysokość miesięcznej zaliczki za zużycie zimniej wody i odprowadzenia ścieków uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w lokalu, naliczana według cen obowiązujących w gminie Będzin i rozliczana w oparciu o „Regulamin zasad montażu, eksploatacji - użytkowania i rozliczeń indywidualnych wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach SM "Wspólnota" i od 21 października b.r. wynosi 16,15 zł/m3 *2 m3/1 os.
  3. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz nieczystości), uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w lokalu, naliczana według cen obowiązujących w gminie Będzin i wynosi 36,00 zł/1 os.
  4. Pobór energii elektrycznej odbywać się będzie zainstalowanym przez Spółdzielnię przedpłatowym układem pomiarowo-rozliczeniowym pre-paid. Spółdzielnia nie zapewnia doładowań licznika przedpłatowego. 

Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości trzykrotności miesięcznej opłaty czynszowej. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2021r. do godz. 1300 w siedzibie Zarządu Spółdzielni (kondygnacja nr 3 pawilonu), w biurze podawczym, w zamkniętej kopercie, z napisem „Oferta przetargowa na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Skalskiego 10 w Będzinie", zawierającej wypełniony i podpisany formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 2 do „Regulaminu najmu instytucjonalnego...") do pobrania ze strony internetowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota" w Będzinie www.smwspolnota.pl

Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą przyjmowane. 

Termin otwarcia ofert: 19.10.2021 r. godz. 1100 w miejsce: siedziba Zarządu Spółdzielni, sala konferencyjna nr 1. 

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 w do 1300  po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla Syberka tut. Spółdzielni, Będzin, ul. Zwycięstwa 12 (kondygnacja nr 2 pawilonu) tel. 32 267 57 58 wew. 14. 

Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz wzór urnowy najmu do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie wvvw.smwspolnota.pl 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Dział GZMiI tel. 32 267 57 58 wew. 46

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Dołączone pliki: 

       Ogłoszenie o przetargu

  1.  Regulamin najmu instytucjonalnego lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie. 

       ZAŁĄCZNIKI do „Regulaminu najmu instvtucjonalnego...”

       a) Załącznik nr 1 — Wzór urnowy ramowej najmu instytucyjnego lokali mieszkalnych... wraz jej załącznikami:
                                        załącznik nr 1 — Wyliczenie miesięcznej opłaty;
                                        załącznik nr 2 — Oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego;  
                                        załącznik nr 3 — Protokół zdawczo-odbiorczy

      b) Załącznik nr 2 — Formularz ofertowy.

Zarząd SM „Wspólnota" 

ADM Syberka
ul. Zwycięstwa 12
tel. 32 267 37 71 wew. 15
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur całodobowy (24/7)

Dział Eksploatacji
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel./Fax  32 267 57 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 59
Dział rozliczeń wody wewn. 61
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aneta Socha 
iodo@smwspolnota.pl

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Laur Spółdzielczości

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012