Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12, 42 -500 Będzin,
tel. 32 267 57 58,  fax 32 267 54 58.

             Ogłasza nabór ofert na wykonawstwo robót remontowo – budowlanych na rok 2022
w następujących zakresach:

 1. roboty dekarsko - blacharskie,
 2. prace malarskie,
 3. remonty lub wykonanie nowych chodników, dróg asfaltowych, miejsc postojowych,
 4. remonty instalacji gazowej,
 5. remonty instalacji wodno – kanalizacyjnych,
 6. pomiary i remonty instalacji elektrycznej oraz wymiana słupów i lamp oświetlenia ulicznego,
 7. pomiary i remonty instalacji odgromowej,
 8. roboty posadzkarskie i układanie płytek ceramicznych,
 9. naprawa i, okien w mieszkaniach, klatkach schodowych i piwnicach,
 10. wymiana drzwi wejściowych do budynków,
 11. konserwacja dźwigów osobowych,
 12. remont dźwigów osobowych,
 13. prace ślusarskie,
 14. remonty elewacji,
 15. demontaż wraz z utylizacją elementów azbestowych,
 16. roboty remontowe elewacji budynków - wykonywane w technice alpinistycznej.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w celu wyboru wykonawców robót budowlanych i remontowych realizowanych w roku 2022 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta może zawierać oferowaną stawkę roboczogodziny wraz z narzutami oraz cen materiałów (np. ceny Sekocenbud, wraz z kosztami zakupu lub bez).
 2. Wykonawca składający ofertę powinien określić, jakiego zakresu prac ona dotyczy.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej
 2. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12, (biuro podawcze).
 3. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Termin składania ofert: do 28 lutego 2022r. - do godz. 16 00

IV. SPOSÓB WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNOTA”  I WYMAGANIA DO ZAWARCIA UMOWY - WARUNKI.

 1. Do zakwalifikowanych firm w ramach niniejszego postępowania Spółdzielnia kieruje szczegółowe zapytanie ofertowe. W zakresie wykonania robót.
 2. Z złożonych przez te firmy ofert wybierana jest najkorzystniejsza, z i z ta firmą zawierana jest umowa na wykonanie robót.
 3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
 4. aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualnego odpisu lub aktualnego odpisu z właściwego urzędu, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy, nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 8. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia do przedkładania dokumentów wykazanych w pkt 3.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Informacje w sprawie przygotowania ofert można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12 - tel. (32) 267 41 26.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12 ogłasza:

Przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych na osiedlu „Zamkowe” w Będzinie
przy ul. Królowej Jadwigi – przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych wraz z udziałami w drodze dojazdowej.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego czterech niezabudowanych działek gruntu nr 6732/21, 6732/22, 6732/29 i 6732/30 objętych księgą wieczystą nr KA1B/00009588/1 stanowiących działki budowlane wraz z udziałami

w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu

nr 6732/28 objętej księgą wieczystą nr KA1B/00055350/1 stanowiącej drogę dojazdową.

Działki budowlane przeznaczone do sprzedaży:

 • działka gruntu nr 11 (nr geodezyjny 6732/21), o powierzchni       0,1165 ha, o kształcie nieforemnym płaskim,cena wywoławcza: 495 000,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 23 %; wadium w wysokości: 61 000,00 zł, 
 • działka gruntu nr 12 (nr geodezyjny 6732/22), o powierzchni       0,0965 ha, o kształcie nieforemnym płaskim,cena wywoławcza: 410 000,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 23 %; wadium w wysokości: 50 400,00 zł, 
 • działka gruntu nr 18 (nr geodezyjny 6732/29), o powierzchni       0,1069 ha, o kształcie nieforemnym płaskim – do działki przypisany jest udział wynoszący 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej
  działki gruntu nr 6732/28 stanowiącej drogę dojazdową,cena wywoławcza: 417 400,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 23 %; wadium w wysokości: 51 300,00 zł, 
 • działka gruntu nr 19 (nr geodezyjny 6732/30), o powierzchni       0,0978 ha, o kształcie nieforemnym płaskim,cena wywoławcza: 381 900,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 23 %; wadium w wysokości: 47 000,00 zł.

 Ww. działki gruntu posiadają:

 • dojazd z drogi publicznej,
 • możliwość uzbrojenia z sieci miejskiej w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 • W dniu 17.11.2021 r. odbędzie się przetarg ograniczony, do którego pisemne oferty mogą składać osoby fizyczne lub prawne posiadające członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie – oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2021 r. do godz. 1200    w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg – działki” w siedzibie Zarządu SM „Wspólnota”w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 12 (biuro podawcze przy wejściu do Spółdzielni); wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej działki gruntu należy wpłacić w terminie do dnia 16.11.2021 r. na rachunek bankowy nr: 34 1020 2498 0000 8402 0019 1288.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 r. o godz. 1300.

 • W przypadku, gdy w przetargu ograniczonym nie dojdzie do sprzedaży działek gruntu, po upływie 7 dni, tj. w dniu 25.11.2021r. odbędzie się przetarg nieograniczony, do którego pisemne oferty składać mogą wszyscy zainteresowani – również osoby fizyczne i prawne niebędące członkami Spółdzielni – oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2021 r. do godz. 1200w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg – działki” w siedzibie Zarządu SM „Wspólnota” w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 12 (biuro podawcze przy wejściu do Spółdzielni); wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej działki gruntu należy wpłacić do dnia 24.11.2021 r. na rachunek bankowy nr: 34 1020 2498 0000 8402 0019 1288.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godz. 1300.

 • Wraz z ofertą cenową należy złożyć oświadczenia:
 • o zaznajomieniu się z treścią zamieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni (www.smwspolnota.pl) „Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu (…)”;
 • o przyjęciu opisanych w ww. Regulaminie warunków związanych z zagospodarowaniem nieruchomości,
 • o niewystępowaniu do SM „Wspólnota” w Będzinie z roszczeniami związanymi z przetargiem,
 • o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym działek gruntu.
 • Oferty złożone do obu przetargów muszą być zgodne z „Regulaminem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu (…)” pod rygorem nieważności.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie może bez podania przyczyny unieważnić, odwołać bądź odstąpić od przeprowadzania przetargu, jak również może wycofać z przetargu konkretną działkę gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi tel. 32 267 41 26.

Z A R Z Ą D
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNOTA”
W BĘDZINIE
42-500 BĘDZIN UL. ZWYCIĘSTWA 12

Informacja administratora danych.

ADM Syberka
ul. Zwycięstwa 12
tel. 32 267 37 71 wew. 15
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur całodobowy (24/7)

Dział Eksploatacji
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel./Fax  32 267 57 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 159
Dział rozliczeń wody wewn. 161
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 140
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 144

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dominika Kopeć
iodo@smwspolnota.pl

KRD

List nominacyjny

Laur Spółdzielczości

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012